Planowane korekty w ustawie o podatku rolnym – co wniesie rok 2024?

Rząd zamierza zaproponować ważne modyfikacje w ustawie dotyczącej podatku rolnego. Potwierdzeniem tych planów są słowa Czesława Siekierskiego, ministra rolnictwa, które padły na Europejskim Forum Rolniczym. Władze planują uwzględnić zmiany w projekcie budżetu na rok 2024. Ogłoszono to w wykazie zadań legislacyjnych i programowych Rady Ministrów jako „projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 rok”. Co trzeba zrobić, aby ubiegać się o ten zwrot?

Podatek rolny wyliczany jest na podstawie średniej ceny skupu żyta. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podaje tę wartość w swoim komunikacie, który jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, najpóźniej do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Szacuje się, że projekt ustawy dotyczący zwrotu części podatku rolnego za 2024 rok zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w drugim kwartale tego roku.

podatek rolny na 2024 rok został wyliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta w ciągu ostatnich 11 kwartałów. Wyniosła ona 89,63 zł za 1 kwintal (dt). Informację o tym, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazał 19 października 2023 roku.

Strona informuje również, że według projektu ustawy, wysokość podatku rolnego nie zmieni się w porównaniu do roku 2023. Jest to efekt wzrostu ceny żyta o 21% w porównaniu z poprzednim okresem, co uwzględnia wzrost kosztów produkcji. Wartość podatku jest uzależniona od rodzaju ziemi, jej powierzchni oraz lokalizacji. Podstawowa stawka wynosi 224,075 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntu gospodarstwa rolnego (2,5 kwintala), dla innych typów gruntów stawka została ustalona na poziomie równowartości 5 kwintali, czyli to 448,15 zł.

Według planowanego projektu ustawy, zwrot części podatku zrealizowany zostanie przez częściową kompensację. Przewiduje się, że czwarta rata podatku, płatna do 15 listopada 2024 roku, będzie objęta tą formą zwrotu. Istnieje również możliwość zwrotu w przypadku zapłaty całego podatku przed złożeniem wniosku o zwrot, co umożliwi natychmiastowe zrealizowanie zwrotu.

Zasady obliczania zwrotu części podatku rolnego zostały określone w proponowanym projekcie ustawy. Wartość zwrotu to iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych i różnicy pomiędzy ceną przyjętą do obliczenia podatku rolnego w 2023 roku a tą samą ceną w 2024 roku. W obliczeniach będą uwzględniane hektary przeliczeniowe zadeklarowane w zeznaniu podatkowym lub określone w nakazie podatkowym.