Podwyżka świadczenia związanego z kosztami pogrzebu – z 4000 do 7000 zł: Kto skorzysta?

Zasiłek pogrzebowy jest jednym z rodzajów wsparcia, które oferuje państwo poprzez system ubezpieczeń społecznych. Jest on przekazywany osobom, które zostały obciążone finansowo w wyniku konieczności pokrycia kosztów związanych z ceremonią pochówku. Ale jakie są aktualne regulacje dotyczące jego kwoty? Jakie prognozy na przyszłość można postawić w tej kwestii? I kto może liczyć na otrzymanie tego wsparcia?

Zasiłek pogrzebowy to forma finansowego wsparcia udzielanego przez państwo jednorazowo. Jest on przeznaczony dla osób, które musiały ponieść koszty związane ze śmiercią i pogrzebem bliskiej osoby. Jego głównym celem jest zrekompensowanie chociaż części wydatków związanych z ceremonią pogrzebową i pochówkiem. Wypłata tego świadczenia realizowana jest z funduszy systemu ubezpieczeń społecznych. Ma to kluczowe znaczenie dla wielu rodzin, pomagając im radzić sobie z trudnościami finansowymi, które nierzadko towarzyszą organizacji pochówku.

W Polsce wysokość i kryteria przyznawania tego rodzaju zasiłku są określone przez prawo. Świadczenie to przysługuje konkretnym osobom podczas śmierci członka rodziny. Ale nie tylko. Zasiłek pogrzebowy jest także dostępny dla innych osób lub instytucji, które musiały pokryć koszty związane z organizacją ceremonii pochówku.

Niemniej jednak, obecnie wartość tego świadczenia wynosi 4000 zł. Według zapowiedzi władz, ma ona wzrosnąć do 7000 zł. Póki co, kwota ta pozostaje na niezmienionym poziomie.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje zarówno członkom rodziny (bez względu na poniesione koszty), jak i osobom spoza kręgu rodzinnego, pracodawcom, domom pomocy społecznej, gminom, powiatom lub prawnym reprezentantom kościoła lub związku wyznaniowego – aczkolwiek nie przekracza on 4000 zł.

Jeżeli koszty pogrzebu zostały pokryte przez więcej niż jedną osobę lub instytucję, wówczas zasiłek jest dzielony pomiędzy te podmioty proporcjonalnie do poniesionych przez nich wydatków. Aktualna kwota zasiłku obowiązuje od 1 marca 2011 roku, niestety aktualne wydatki związane z organizacją pogrzebu są znacznie większe, dlatego zasiłek w wysokości 4000 zł często nie pokrywa pełnych kosztów.

Do osób uprawnionych do otrzymania zasiłku pogrzebowego należą członkowie rodziny, pracodawcy, domy pomocy społecznej, gminy, powiaty, prawni reprezentanci kościoła lub związku wyznaniowego oraz osoby spoza rodziny – pod warunkiem, że pokryły one koszty związane z pogrzebem.

Wśród członków rodziny uwzględniane są m.in. małżonkowie (również w separacji orzeczonej przez sąd), rodzice, macocha, ojczym, osoba przysposabiająca, dzieci biologiczne i adoptowane, dzieci drugiego małżonka, dzieci znajdujące się pod opieką zastępczą, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki oraz osoby, które są pod prawną opieką.