Ustawa okołobudżetowa 2024: Ważne zmiany i niespodzianki

Sejm przyjął ustawę okołobudżetową dla roku 2024 w dniu 16 stycznia, która była prezentowana przez rząd Donalda Tuska. Ta ustawa została wprowadzona ponownie po tym, jak prezydent Andrzej Duda zawetował poprzednią propozycję ze względu na zapis o przekazaniu 3 mld zł na media publiczne.

Podczas posiedzenia Sejmu X kadencji dnia 16 stycznia 2024 roku, uchwalono tzw. ustawę okołobudżetową, czyli ustawę o specjalnych rozwiązaniach umożliwiających realizację budżetu na rok 2024. Za jej przyjęciem głosowało 408 posłów, przeciwko było tylko 15, a żaden poseł nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa jest omawiana w Senacie, a po otrzymaniu ewentualnej akceptacji senatorów, zostanie poddana pod podpis prezydenta.

Najbardziej istotnymi punktami ustawy okołobudżetowej są planowane od 1 stycznia 2024 roku podwyżki dla nauczycieli. Bazowe wynagrodzenie ma wzrosnąć o 30%. Jeśli dla nauczycieli początkujących taki wzrost nie będzie wynosił co najmniej 1500 zł, to będzie on wynosił 33%. Przewidziano także podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach, z budżetem dla samorządów związanych z edukacją początkową wynoszącym około 4,2 mld zł. Wynagrodzenia egzaminatorów, nauczycieli akademickich oraz asystentów technicznych również mają wzrosnąć. Minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego ma ustalać minister odpowiedzialny za edukację i wychowanie, uwzględniając tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

Wniosek ministra odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe i naukę może pozwolić drugiemu ministrowi odpowiedzialnemu za budżet na przekazanie skarbowych papierów wartościowych do publicznej uczelni, która jest laureatem konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Skarbowe papiery wartościowe mogą być również przekazane na działania związane z utrzymaniem i rozwojem potencjału dydaktycznego lub badawczego dla uczelni publicznej lub uprawnionej do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznej. Przewiduje się dotacje do 2,2 mld zł.

W 2024 roku nie planuje się podwyżek dla osób na stanowiskach kierowniczych państwowych, tak samo jak dla posłów i senatorów. Fundusz Reprywatyzacji ma otrzymać skarbowe papiery wartościowe o wartości do 10 mld zł, które mają zwiększyć zdolność funduszu do nabywania akcji w spółkach lub udzielania pożyczek.

PKP Polskie Linie Kolejowe mają otrzymać obligacje do 1,3 mld zł. Środki te mogą zostać przekazane PKP PLK SA w celu podniesienia kapitału zakładowego. Dodatkowo, ustawa ma na celu zapewnienie środków publicznych koniecznych do realizacji rządowego programu „Krajowe Ramy Wspierania 8 Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”. Na ten cel minister odpowiedzialny za informatyzację ma otrzymać skarbowe papiery wartościowe o wartości do 3,5 mld zł.

Są również planowane limity wydatków dla przedsiębiorstw górniczych: do 1,9 mld zł dla dotacji celowych i do 905 mln zł na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Z powodu spadków cen węgla i długoterminowych prognoz cenowych, środki na budżet w 2024 roku będą znacznie większe niż zakładano, więc konieczne będzie pozyskanie dodatkowych środków przez emisję skarbowych papierów wartościowych (do 7 mld zł).

Kolejnym elementem ustawy jest przekazanie papierów wartościowych o wartości 3 mld zł na takie obszary opieki zdrowotnej jak opieka psychiatryczna, choroby rzadkie i leczenie onkologiczne. Jest to związane z celem poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.