Informacje na temat zasiłku wyrównawczego dla pracowników w 2024 roku: kto jest uprawniony do składania wniosków i jakie są jego kwoty?

Pracownicy, których zdrowie uległo pogorszeniu, mogą napotkać trudności w wykonywaniu swoich zawodowych obowiązków. W takim przypadku, istnieje możliwość otrzymania zasiłku wyrównawczego, jeśli wynagrodzenie pracownika ulegnie zmniejszeniu. Jaka jest procedura ubiegania się o to świadczenie i kto ma do niego prawo?

Zasiłek wyrównawczy to forma pomocy finansowej, o którą mogą ubiegać się pracownicy, którzy doświadczyli pogorszenia stanu zdrowia na skutek wypadku w miejscu pracy lub choroby zawodowej. Głównym celem tego zasiłku jest motywowanie tych osób do podjęcia rehabilitacji zawodowej, która jest pomocna w radzeniu sobie z bieżącymi obowiązkami służbowymi lub adaptacji do nowego stanowiska.

Zasiłek wyrównawczy w roku 2024 przysługuje tym pracownikom, którzy mają ograniczoną zdolność do pracy lub których pensja została obniżona z powodu poddania się rehabilitacji zawodowej. Zasiłek ten jest finansowany ze środków ubezpieczenia wypadkowego, jeśli rehabilitacja zawodowa była konieczna z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W pozostałych przypadkach, zasiłek jest pokrywany ze środków ubezpieczenia chorobowego.

Wysokość zasiłku wyrównawczego w 2024 roku wynika z różnicy między średnim miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy poprzedzających rehabilitację, a płacą, którą pracownik otrzymuje podczas okresu obniżonego wynagrodzenia.

Jeśli pracownik był nieobecny przez część miesiąca, zasiłek będzie odpowiadał różnicy między średnim miesięcznym wynagrodzeniem zmniejszonym o jedną trzydziestą część za każdy dzień nieobecności, a wynagrodzeniem, które pracownik otrzymał w tym miesiącu.

Zasiłek wyrównawczy może być przyznany od dnia rozpoczęcia rehabilitacji zawodowej przez pracownika. Jest on dostępny na czas trwania rehabilitacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące.