Pracodawcy muszą dostosować się do nowych przepisów Kodeksu pracy od 29 czerwca

Począwszy od 29 czerwca, pracodawcy muszą przestrzegać zmienionych regulacji Kodeksu pracy, które wprowadzają dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą ochrony pracowników przed ekspozycją na czynniki rakotwórcze lub mutagenne. Ta dyrektywa rozszerza katalog substancji reprotoksycznych, które mogą negatywnie wpływać na płodność i funkcje seksualne. Jest to szczególnie istotne dla pracowników sektora farmaceutycznego, którzy są narażeni na kontakt z tymi substancjami.

14 czerwca opublikowano zmianę Kodeksu pracy w Dzienniku Ustaw, która wejdzie w życie 29 czerwca 2024 roku. Zmiany te są konsekwencją implementowania zaktualizowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z marca 2022 roku. Dyrektywa ta poszerza listę czynników rakotwórczych i mutagenów o substancje reprotoksyczne, które mogą mieć negatywny wpływ na zdolność do reprodukcji oraz funkcje seksualne.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło, że lista tych substancji obejmuje toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego i niektóre metale.

Zasady Kodeksu pracy zostały zmienione poprzez modyfikację artykułu 222. dotyczącego ochrony przed substancjami rakotwórczymi i mutagenicznymi. Zmiana ta rozszerza spektrum substancji i daje możliwość wydania rozporządzenia przez ministra zdrowia dotyczącego substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w miejscu pracy.

Twórcy zmian zauważają, że substancje reprotoksyczne powodują takie same obawy jak czynniki rakotwórcze lub mutagenne, ponieważ mogą prowadzić do poważnych i nieodwracalnych konsekwencji zdrowotnych dla pracowników i ich potomstwa. Dlatego tak ważne jest zapewnienie ochrony pracownikom przed substancjami o takim działaniu. Pracownicy narażeni na kontakt z substancjami reprotoksycznymi znajdują się niemal we wszystkich sektorach gospodarki, szczególnie natomiast są to osoby pracujące w: produkcji i użyciu pestycydów, produkcji i przetwarzaniu tworzyw sztucznych, przemyśle gumowym i farmaceutycznym, metalurgii, branży kosmetycznej, budownictwie, służbie zdrowia, zakładach fryzjerskich i kosmetycznych oraz warsztatach samochodowych.