Reformowanie polityki wynagrodzeń z dniem 1 lipca 2024: Korzystniejsze warunki dla osób na zwolnieniu lekarskim

Z dniem 1 lipca 2024 nastąpią istotne zmiany w regulacjach dotyczących wynagrodzeń, które przyniosą szereg nowych korzyści. Istotną zmianą będzie modyfikacja podstawy do wyliczania zasiłku chorobowego. W praktyce oznacza to, że osoby korzystające ze zwolnienia lekarskiego mogą liczyć na wyższe świadczenia. Przyjrzyjmy się bliżej tym zmianom.

Podstawa do ustalenia wysokości zasiłku chorobowego, jak dotąd, wynosiła minimum 86,29% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W praktyce oznaczało to, że w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku minimalna podstawa do wyliczenia zasiłku chorobowego wynosiła 3660,42 zł. Od lipca do grudnia 2024 roku ta kwota wzrośnie do 3710,47 zł.

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od kilku czynników. Zasiłek ten jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w określonych sytuacjach i przez ograniczony czas. Możemy wyróżnić dwie podstawowe stawki:

  • 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (także w czasie hospitalizacji),
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (również w czasie pobytu w szpitalu) w sytuacjach, kiedy niezdolność do pracy jest wynikiem: wypadku przy pracy, choroby zawodowej, wypadku doznawanego w drodze do lub z miejsca pracy, choroby występującej podczas ciąży, koniecznych badań lekarskich dla potencjalnych dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegów ich pobierania.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikom, którzy posiadają ubezpieczenie zdrowotne po upływie określonego okresu ubezpieczenia, nazywanego również okresem wyczekiwania. Przy obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym zasiłek chorobowy jest dostępny po 30 dniach ciągłego ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, które dobrowolnie przystąpiły do ubezpieczenia zdrowotnego, uzyskują prawo do zasiłku po upływie 90 dni ciągłego ubezpieczenia zdrowotnego.

W niektórych przypadkach okres wyczekiwania nie jest wymagany. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od pierwszego dnia ubezpieczenia zdrowotnego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

  • Absolwentom szkół i uczelni wyższych oraz osobom kończącym studia doktoranckie, które zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym lub przystąpiły do niego w ciągu 90 dni od zakończenia edukacji,
  • Osobom, które doznały niezdolności do pracy w wyniku wypadku na drodze do pracy lub z pracy,
  • Osobom, które mają za sobą co najmniej 10 lat obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • Posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 90 dni od zakończenia swojej kadencji.