Wsparcie finansowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Komu przysługuje i na jakich warunkach?

Zasiłek celowy jest jednym ze środków pomocy społecznej, które są w gestii Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS). Głównym celem tej formy wsparcia jest zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przeznaczenie tych środków, kwalifikowalność beneficjentów oraz procedura składania wniosków są kwestiami, które wyjaśniamy w tym artykule.

Zasiłek celowy jest dostępny dla osób spełniających określone kryterium dochodowe. Jego przyznawanie jest regulowane przez MOPS. Wsparcie finansowe otrzymuje osoba, która osiąga dochód poniżej:

  • 776 zł – jeżeli prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie,
  • 600 zł – jeżeli jest członkiem gospodarstwa składającego się z wielu osób.

Jeśli dochód przekracza powyższe limity, zasiłek celowy może zostać przyznany tylko w szczególnych przypadkach. Taki specjalny zasiłek celowy może być albo bezzwrotny, albo przyznany pod warunkiem zwrotu części lub całego wsparcia.

Nie tylko osoby spełniające kryterium dochodowe mogą liczyć na zasiłek celowy. Pomoc ta jest również dostępna dla osób bezdomnych, osób nie posiadających żadnego dochodu oraz tych, które nie mają możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych. Dodatkowym kryterium jest sytuacja losowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna, która spowodowała straty.

Środki z zasiłku celowego mogą służyć do pokrycia częściowych lub całkowitych kosztów takich jak:

  • żywność,
  • leki i leczenie,
  • ogrzewanie i opał,
  • odzież i niezbędne przedmioty użytku domowego,
  • remonty i naprawy mieszkania,
  • pogrzeb.

W przypadku osób bezdomnych i tych, które nie mają żadnego dochodu, zasiłek może zostać przeznaczony na część lub całość wydatków związanych ze świadczeniami zdrowotnymi.

Aby ubiegać się o zasiłek celowy, należy złożyć wniosek w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Wzór wniosku jest dostępny na stronach internetowych tych instytucji lub bezpośrednio w ich siedzibach. Można go złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Istnieje także możliwość złożenia wniosku ustnie w określonych sytuacjach.

Wysokość zasiłku celowego jest kwestią indywidualną i nie jest ściśle określona przez przepisy. Kwotę wsparcia ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, biorąc pod uwagę swoje możliwości finansowe. Z tego powodu, zasiłek celowy może zostać przyznany w dowolnej wysokości. Warto jednak pamiętać, że jest to forma wsparcia jednorazowego.