Zwiększenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. może przynieść pracownikom nawet 860 zł dodatkowej dopłaty do pensji

Od dnia 1 lipca 2024 roku zostanie wprowadzone następne podniesienie wartości najniższego wynagrodzenia za pracę. Zmiana ta skutkować będzie wzrostem różnych świadczeń, które są związane z płacą minimalną, w tym premii za wykonywanie obowiązków służbowych w godzinach nocnych. To zapowiada, że osoby pracujące w czasie nocy mogą spodziewać się zwyżki swojego wynagrodzenia.

W wyniku planowanej na lipiec 2024 roku zmiany, najmniejsze możliwe wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 4300 złotych. Ta rewizja będzie miała wpływ między innymi na wielkość premii za pracę w porze nocnej. Pracownicy pełniący służbę nocną powinni więc przewidywać zwiększenie tej części swojego uposażenia. Wraz ze wzrostem minimalnej płacy, premia za nocną zmianę również ulegnie podwyższeniu.

Kto ma szansę otrzymać dopłatę do pensji za pracowanie w nocy? Pracownicy, którzy spełniają warunek co najmniej trzygodzinnego wykonywania obowiązków służbowych w okresie nocy, są uprawnieni do otrzymania dodatku do wynagrodzenia. Ten przepis dotyczy także osób, które pracują w porze nocnej co najmniej jedną czwartą swojego czasu pracy w danym cyklu rozliczeniowym. Pora nocna to czas od godziny 21:00 do 7:00, ale konkretny zakres godzin może być precyzowany przez pracodawcę, na przykład od 21:00 do 5:00, przy założeniu standardowej, 8-godzinnej zmiany. Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, wartość premii za pracę w nocy jest określona w artykule 151 Kodeksu pracy i jest naliczana za każdą godzinę pracy wykonywaną w porze nocnej.

Osoby, które regularnie wykonują swoje obowiązki służbowe w porze nocnej, lecz poza miejscem pracy, mają możliwość otrzymania ryczałtu zamiast dodatku, którego wielkość jest adekwatna do przewidywanego czasu pracy w nocy. To dodatkowe świadczenie jest przeznaczone za każdą pełną godzinę pracy wykonywaną w nocy i będzie ono wyższe w obecnym roku niż miało to miejsce rok wcześniej.

Chcąc obliczyć kwotę dodatku do wynagrodzenia za pracę nocną, należy kierować się następującymi krokami: najpierw wartość najniższego krajowego wynagrodzenia trzeba podzielić przez wymiar czasu pracy w konkretnym miesiącu, aby otrzymać stawkę godzinową. Następnie od wynikowej stawki godzinowej trzeba obliczyć 20%. Końcowy wynik uzyskamy, mnożąc otrzymany rezultat przez liczbę godzin, które pracownik spędził na wykonywaniu obowiązków służbowych w nocy.