Czy zasiłek pogrzebowy zostanie podniesiony w 2024 roku? Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia finansowego

Zasiłek pogrzebowy jest formą pomocy finansowej dostępnej w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, zaprojektowaną tak, aby pokryć część kosztów związanych ze śmiercią bliskiej osoby. Ale kto ma prawo do ubiegania się o ten zasiłek i kiedy przewiduje się jego wzrost? Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku w ZUS? Wyjaśniamy.

Zasiłek pogrzebowy to specjalne świadczenie rządowe, które ma na celu wspieranie tych, którzy ponieśli finansowe obciążenie związanego z organizacją pogrzebu. Jest to pomoc dodatkowa, wypłacana z funduszy ubezpieczeń społecznych, która może znacznie ułatwić rodzinom radzenie sobie z wydatkami związanymi z pochówkiem i ceremonią pogrzebową. W naszym kraju regulacje dotyczące tego świadczenia określają konkretne grupy osób uprawnione do otrzymywania tej formy wsparcia po śmierci członka rodziny lub w przypadku poniesienia kosztów pogrzebu.

Informacje zawarte na stronie internetowej ZUS.pl wskazują, że zasiłek pogrzebowy można otrzymać w przypadku kilku różnych sytuacji, takich jak bycie członkiem rodziny zmarłego, pracodawcą, podmiotem prowadzącym dom pomocy społecznej, gminą, powiatem, osobą prawną kościoła czy związku wyznaniowego lub nawet osobą obcą. Wśród członków rodziny kwalifikujących się do otrzymania zasiłku są małżonkowie (włącznie z tymi żyjącymi w separacji orzeczonej wyrokiem sądu), rodzice, macocha, ojczym i osoba przysposabiająca, dziećmi naturalne i przysposobione, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej i przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki oraz osoby pod opieką prawną.

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie ZUS’u, zasiłek pogrzebowy jest dostępny po śmierci osób spełniających określone kryteria. Do tych kategorii należą m.in. osoby uprawnione do emerytury lub renty, ubezpieczone w ZUS, odbierające emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po skończonym ubezpieczeniu, osoby spełniające warunki do emerytury lub renty na dzień śmierci, cywilne ofiary niewidome wojenne otrzymujące świadczenie pieniężne, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, osoby otrzymujące rentę socjalną, osoby zmarłe w wyniku wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach oraz członkowie rodzin osób wymienionych powyżej. Warto tutaj dodać, że zasiłek pogrzebowy można otrzymać tylko raz.